Betony Vernon (USA): Soul-LessShoes, 2005

Betony Vernon (USA): Soul-LessShoes, 2005, Silber, 25x9x16 cm, Foto: Michael James O‘Brien

Betony Vernon (USA): Soul-LessShoes, 2005, Silber, 25x9x16 cm, Foto: Michael James O‘Brien