Ausstellungsansicht

Ausstellungsansicht
© The Joseph and Robert Cornell Memorial Foundation / Bildrecht, Wien, 2015
Photo: KHM-Museumsverband